Jumaat, 6 November 2009

Estetik dan Seni Kontemporari

Oleh: Arnold Berleant
Diterjemahkan oleh: Faizal Sidik
Sumber: The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Volume 29, Isu 2, Winter 1970 155-168

Indeks
I-Falsafah tentang Seni
II-Peranan Teori
III-Pembebasan Persepsi Estetik
IV -Seni dan Revolusi Industri
V-Seni dan Perubahan Sosial
VI-Estetik dan Perubahan Penciptaan Kesenian
Rujukan

I-Falsafah tentang Seni

Ahli falsafah telah lama wujud terpesona oleh kuasa aneh seni. Beberapa ahli falsafah seperti Plato, mempunyai syak yang gelisah pasukan mereka yang elusif dan bimbang akan ancaman seni yang kelihatan seperti memperkenalkan kestabilan dalam susunan sosial yang lebih rasional. Apabila seseorang itu mentafsirkan tentang seni, kemudian, ia mengambil bentuk preskripsi dan mengawal. Ahli falsafah yang lain, seperti Tolstoy, mencuba untuk mengerjakan kuasa seni untuk membantu dalam penjelasan wawasan keagamaan dan dalam mencapai satu masyarakat yang tinggi lagi ideal. Lain-lainnya pula tetap tertarik dengan ketidakjangkaan kreativiti yang terhasil daripada seni, telah cuba untuk membiarkan ianya untuk berkembang dengan secara bebas dan dalam untuk membuat sumbangan yang unik kepada masyarakat dalam cara nya yang tersendiri. Kini terdapat kawalan, kemajuan, dan galakan perhatian yang diberikan namun sedikait sahaja dariapada kebanyakan tindakbalas falsafah ke arah aktiviti seni.

Walaupun diberikan perhatian seperti itu, bagaimanapun, falsafah seni telah ketinggalan jauh daripada aliran pemikiran falsafah dibidang lain. Ia tidak mencapai satu identitinya sendiri sehingga pertengahan abad kelapan belas apabila Baumgarten menerbitkan Aesthetica (Estetika) pada tahun 1750. Namun walaupun selepas itu pemikiran falsafah tentang seni terbantut dihalang oleh perjanjian-perjanjian rahib untuk doktrin dan sistem-sistem yang telah dibangunkan dengan sedikit perhatian untuk amalan seni. Mungkin ia adalah dirasakan yang di dalam urusan dengan satu daripada buah-buahan tamadun, teori seni boleh dijangkakan untuk mendapatkannyan makanan penuh berzat daripada akar bagi pemikiran falsafah.

Ianya sebelum itu lagi, bagaimana Aristotle telah meletakkanya sebagai satu pengecualian yang sangat signifikan, berdasarkan perana terbesar dalam ‘poetics’ (kepuisian) di kajian empirikal tragedi Yunaini Greek. Contoh akhir-akhir ini adalah berkenaan dengan pengkritik dan ahli falsafah seperti Roger Fry dan Ortega Y. Gasset, dimana berasa terpanggil untuk menjelaskan dan mempertahankan pembawaan baru seni awal dalam abad kedua puluh. Namun dalam penulisan falsafah ianya juga tidak terkecuali daripada mengikut aturan-aturan. Sekiranya, satu dorongan yang kuat dalam estetik kebelakangan ini telah dijanakan oleh pengaruh minat dalam penganalisaan-penganalisaan yang konseptual. Di ruang kawasan yang terhad ini wacana adalah dibelenggu dengan perhatian terbatas kepada makna dan kepentingan konsep-konsep estetik yang lebih daripada perhatian kepada bahan-bahan dan amalan-amalan pada seni. Akibat-akibat ini telah menyebabkan kegagalannya sejak beribu tahun dahulu, Morris Weitz mendakwa dapat membuktikan, teori estetik adalah ditakdirkan untuk gagal oleh sebab adalah mustahil dengan logik akal untuk mendefinisikan konsep ‘seni’ (2).

Dalam pertikaian dengan kenyataan-kenyatan yang seolah pesimistik (lekas putus harapan), mari kita memikirkan kembali apa yang mungkin lebih menjanjikan alternatif yang perlu diambil ke arah emperikal lebih daripada merupakan satu konsepsi. Setelah beberapa gambaran ringkas atas fungsi teori estetik, kita akan membangunkan dua jawapan membina kepada halangan yang dihadapi atas sesuatu yang estetik oleh bentuk-bentuk dan gerakan-gerakan baru dalam seni kontemporari. Tindak balas pertama ini timbul keperluan untuk mengenali akibat sebab amalan terkini artistik untuk konsep-konsep tradisional dalam estetik. Buah fikiran baru ini mestilah bukan sahaja boleh memperbaiki pekerjaan dalam membuat penjelasan pada seni yang baru; mereka juga mesti menerangkan data seni masa lalu dengan lebih berkesan daripada prinsip-prinsip tradisional yang berasal tidak daripada satu pengujian seni melainkan sebagai akibat-sebab oleh teori-teori falsafah dan berasal andaian-andaian secara bebas mengenai seni.

II-Peranan Teori

Apakah tujuan utama teori estetik? Apakah fungsinya dalam hubungannya aktiviti-aktiviti artistik kepada orang yang terlibat dan hasil-hasil artistik yang mereka bentuk?...

III-Pembebasan Persepsi Estetik

Sebilangan pengaruh dalam sejarah moden estetik telah, sehingga agak baru-baru ini, menggerakkan seni berterusan jauh daripada hubungan yang rapat dengan objek, pengalaman-pengalaman, dan cerminan terhadap perkara-perkara dan peristiwa-perist iwa si sekeliling kita. Romantik abad kesembilan belas dinyatakan dalam banyak cara yang berbeza berkenan dengan perhatian sensibiliti individu: memperlihatkan kemerdekaan artistik, hak autonomi, dan kemampuan diri, terutama sekali dalam muzik, dalam catan, dan dalam puisi. Dengan pengenalan catan abstrak ke dalam mendekati muzik, yang dilimpahi ke dalam arca, tarian, dan beberapa seni yang yang lain, dan di temui ekspressi gambaran penteoriannya dalam doktrin yang dikenali sebagai formalisme, yang mana adalah yang dapat dikenal pasti, realistik, menganjurkan kehidupan tidak perlu dijadikan prinsip dan, yang sebenarnya, menganggu. Satu kajian kebelakangan ini mengenai pemikiran tentang seni mungkin kemudian kelihatan untuk menyelamatkan pandangan bahawa seni telah beransur-ansur dan berterusan membebaskan dirinya daripada apa yang dapat dilihat sebagai memenuhi apa yang tidak di terokai oleh pemerhati. Keperluan terhadap latihan khas, yang panjang dan bersifat teknikal, mungkin kelihatan tidak dapat dielakkan jikalau sesuatu itu adalah rumit untuk menghargai beberapa gerakan-gerakan yang lebih esoterik dalam seni kita hari ini. Di sini satu idea ekspresionisme abstrak mungkin terdapat dalam catan, cerita bersiri dan muzik elektronik, dan yang seumpamanya.

Namun ia memungkinkan untuk melihat pembangunan seperti ini sebagai satu ekspresi pernyataan yang lebih jauh mempunyai kecenderungan yang berbeza, satu dinamis yang berterusandalam mengarah kepada sebuah keintiman penyatuan yang luar biasa bagi pengalaman artistik dengan kuasa-kuasa dan tarikan-tarikan di luar dunia seni. Di sana terdapat landasan kesinambungan yang bergerak melalui sejarah kesenian yang merupakan sal usul terawal yang mesti telesuri dengan panuh kesungguhan. Inilah hubungan antara objek dan pengalaman-pengalaman yang ada dalam seni dengan lingkungan aktiviti manusia di luar artistik, dengan bentuk-bentuk dan kualiti-kualiti -kualiti budaya persekitaran. Ia mungkin menuntut aliran yang kita mungkin capai dalam cara memberi gambaran yang jelas melhat kekeliruan dan konflik yang kelihatan untuk memahami makna dan kepentingan seni kontemporari untuk sejarah kesenian dan untuk teori estetik. Untuk menentang pergerakan dalam waktu-waktu kebelakangan ini apa yang mungkin kelihatan sebagai satu autonomi sentiasa lebih hebat dan menyempitkan kesenian, satu trend yang telah diperkembangkan dalam beberapa dekad yang lampau terhadap persoalan berkenaan apa yang kita terima sebagai seni. Hal ini telah berlaku terlalu pantas, mungkin, bagi kita untuk lebih berkemampuan membina semula penjelasan yang sebenar dan keterbatasan dalam memmahami hubungan-hubungan kita dengan seni.

Lanjutan daripada ini estetik yang kita gunakan telah tiba masanya perlu untuk dinilai semula hubungan-hubungan kita terhadap objek-objek yang kita panggil seni dan idea-idea kita kepada perhubunga-perhubungan ini. Bagi doktrin-doktrin yang mempunyai kemampuan ia perlu dipersoalkan, dan kesahan dalam memandu prinsip-prinsip yaing ditempuhi itu merupakan cabaranyang serius. Cabaran terletak dalam ketepatan untuk menyediakan idea-idea berkaitan yang mengkodifikasikan kejelasan seni daripada kehidupan, idea-idea seperti sikap tidak dipengaruhi oleh perasaan atau kepentingan diri sendiri terhadap seni (disinterested), pemindahan seni daripada amalan digunakan, dan pertimbangan berhati-hati dalam perbuatan memotong terhadap semua pertalian yang bukan seni daripada produk-produk artistik .

Ia telah dilihat {3}dalam pokok perbincangan sejarah yang mana sikap estetik telah disifatkan sebagai tidak dipengaruhi oleh perasaan atau kepentingan didi sendiri, iaitu dalam kurun kelapan belas di England, berlaku pada waktu yang sama dengan dalam titik sejarah apabila estetik moden pertama timbul . Bilamana ianya benar-benar yang bertujuan menyarankan kesesuaian, ia menimbulkan pertanyaan selanjutnya samaada pengenalpastian sikap estetik boleh jadi (meragukan) tidak menunjukkan maksud perkara yang maan dimulakan oleh orang yang terawal dalam mengenali pengalaman estetik sebagai satu cara mengalami yang berbeza dan percubaan untuk meletakkan aapa yang ditonjolkan itu membuatnya tersendiri . Namun menyerahkan tugas identiti untuk sesuatu seperti cara mengalami tidak memerlukan perbezaan secara ontologi dalam melakukannya, mahupun ia tidak semestinya menuntut kita untuk berformulasi tertentu bagaimana mana ia diucapkan. Ia lebih kepada, kesedaran mengenai cara estetik dalam mengalami muncul dari segi sejarah sebagai satu peristiwa dalam pembangunan persepsi dan kesedaran manusia. Daia ia adalah dalam abad kelapan belas keindahan yang mana persepsi itu akhirnya membebaskan diri daripada satu tradisi yang lama kepatuhan untuk ritual, utilitarian, dan yang bukan dalam estetik yang lain dalam menglami {4}

Ia adalah mungkin, sebenarnya, untuk mengesan sedikit demi sedikit penghalusan dan kejelasan identiti estetik daripada masa itu sehinggalah seterusnya, kemuncaknya dalam awal dekad abad kedua puluh dengan kualiti (sifat-sifat) formal yang keluar dari bahan-bahan dan teknik-teknik seni tertentu yang terlibat, dan pengalaman seni terkandung dalam emosi aneh untuk ditangkap dalam kualiti-kualiti formal ini. Di situ estetik dan objek-objek dan pengalaman-pengalamannya menjelaskan trwujud satu identiti mereka sendiri . Ia mungkin wujud bahawa persoalan bagi pertalian -pertalian seni dengan aktiviti-aktiviti manusia yang lain dan kepentingan-kepentingan itu telah terjawap dalam memihak pemencilan estetik.

Apa yang penting dalam pembinaan ini adalah ia membawa bersama implikasi yang kejelasan persepsi pengalaman estetik memaksudkan kebijaksanaan dari segi ontologi (eksitensi) persepsi estetik dan pemindahan bersaman objek-objek suatu persepsi seperti daripada objek-objek lain dan aktiviti-aktiviti yang disekeliling kita. Kepercayaan ini didapati merupakan ekspresi konkrit dalam apa yang seseorang boleh panggil “mentaliti muzium,” perbuatan memastikan kepencilan objek seni secara fizikal di susun untuk menggalakkan kita untuk terpencil daripadanya secara perseptual.

Perbandingan ini memencilkan objek dan melepaskan persepsi kita terhadap ia daripada amalan pertalian yang boleh sebenarnya menjadi satu tindak balas yang berlebihan terhadap kepatuhan kesenian yang terdahulu, dalam kita mencarikan identiti estetik dan penemuan mod pengalaman estetik kita. Ia boleh jadi menghadirkan satu dimensi estetik dalam artifak primitif dan dalam ritual keagamaan yang tidak hanya menunjukkan peringkat dalam pembinaan terhadap seni itu tidak dihalangi oleh perhitungan untuk tidak digunakan dan dipertaliakan. Ia lebih berdiri sebagai fasa awal sesuatu itu bahawa adalah sentiasa dipersembahkan dalam kesenian dalam satu bentuk atau selainnya-pernyataan terhadap peranan utama yang kesenian memainkan peranan besar pada pengalaman manusia dan fungsinya sebagai mengintegrasikan kuasa-kuasa dalam pengalaman. Lebih daripada merupakan angapan ianya sebagai keanehan dan keunikan yang istimewa, objek seni adalah produk dai apa yang sentiasa diperkatakan mendimensikan kehidupan manusia, sungguhpun sering dikaburi dan tanpa disedari. Dimensi itu adalah satu perasaan yang amat penting dan mengetarkan sensitiviti terhadap apa yang berlaku dan kualitatif memperhubungkan manusia dan dengan objek-objek yang dicipta.

Oleh itu untuk estetik dan objek-objeknya mempunyai identiti yang tidak memberi satu hak untuk menyimpulkan yang seni adalah secara ontologinya adalah tidak bertalian, dibezakan dengan ciri-ciri sebenarnya daripada yang selain pengalaman manusia. Walaupun berbeza seni adalah, memiliki identiti hanya di dalam satu kesinambungan yang mendasari pengalaman. Ia ada di sini, sebenarnya, bahawa penelitian terhadap kesenian kontemporari mencadangkan idea yangtidak terhad kepada ianya sahaja. Ideanya adalah begini: Pemisahan yang tradisional terhadap seni daripada aktiviti-aktiviti lain dan sesuatu yang menarik minat manusia adalah tidak berupaya dalam menyediakan penilaian yang menyakinkan pengalaman pada kesenian kontemporari. Sesungguhnya, huraian-huraian biasa pada sikap estetik adalah sebagai suatu yang difikirkan, tidak dipengaruhi kepentingan diri, menggunakan jarak psikik, pemencilan objek, semua penilaian seperti mengubah rupa bentuk pengalaman kesenian tradisional sebagai kabur juga menarik kita sebagai manusia. Ddinyatakan secara positif, kesenian kontemporari membawa semula kepada kita hubungan fungsian yang memegang di antara semua peserta-peserta dalam pengalaman seni-artis kreatif, audien, objek seni, dan pelaku persembahan-merekalah yang membenarkan pertalian-pertalian antara pengalaman ini dan pengalaman-pengalaman mengenai manusia manusia di luar dunia seni. Biarkan saya menjelaskan a, bagaimana ini telah berlaku.

Ahli sejarah kesenian kerap tertarik dengan cara-cara yang mana kesenian gunakan dalam mengubah keadaan dan kualiti kehidupan manusia, dan bagaimana ianya mencerminkan perubahan ini dalam bentuk-bentuk persepsi aneh untuk seni. Kajian-kajian teliti telah membongkar perhubungan penting antara, mengambil contoh, arca orang Yunaini (Greek) pada abad keempat dan kelima S.M., Seni bina zaman Gotik, catan zaman Renaisan, dan ciri-ciri kualiti mengalami kesan peniggalan humanisme Hellenic, aspirasi spiritaual medieval, dan kelahiran semula sejularisme, naturalisme, dan humanisme dalam abad-abad keempat belas dan kelima belas.

Serupa juga boleh dilakukan dengan kebanyakan seni kontemporari. Namun di sini ketakselanjaran dengan sejarah seni yang lampau adalah sangat runcing. Bagi kebanyakan pertukaran dalam pengalaman budaya, kedua-dua kelihatan seperti mempunyai maksud tertentu untuk kesenian . Pertama adalah dengan meningkatnya pengeluaran perindustrian, yang telah berubah ciri-ciri berkeperibadian yang itimbulkan daripada susunan objek-objek, dan telah menyebabkan penggunaan bahan-bahan baru, objek-objek, dan teknik-teknik dalam amalan artistik. Kedua, terdapat asas perubahan sosial yang telah berlaku melalui perluasan pendemokrasian, khususnya kemunculan populasi rakyat dan yang sepadan dengan budaya masyarakat, menjana aktiviti-aktiviti bartu persepsi dan membenarkan lagi fungsi sosial untuk kesenian. Serentak dengan, bahan-banhan artistik yang baru dan aktiviti-aktiviti persepsi yang baru telah dirangkumi dalam beberapa perbezaan yang ketara pada bentuk-bentuk dan gerakan-gerakan dalam kesenaian itu sendiri, dan ia adalah cabaran yang dihadapi oleh estetik. Dalam kenegatifan akibat dengan yang sebelumnya kesenian kontemporari memaklum dengan tegas penolakan terhadap penyisihan estetik dan untuk menyatukan semula kesenian ke dalam arus perdana budaya kontemporari.

Mari kita meneroka pertukaran fungsian aktiviti-aktivi seni ini dengan lebih lengkap dalam konteks pengalaman manusia dengan meneliti dua pengaruh itu. Saya akanbermula dengan membuat penerangan beberapa cara dalam mana bahan-bahan baru, objek-objek, dan teknik-teknik yang timbul dai teknologi pengeluaran perindustrian telah memasuki dalam dunia seni dab telah sangat mempengaruhi perbendaharaan kata dan amala-amalan artis. Kedua, saya akan cuba menemui bagaimana teras tertentu pertukaran kemasyarakatan dalam dunia moden telah datang untuk membentuk aktiviti-aktiviti persepsi kita dalam kesenian ke dalam bentuk-bentuk baru dan berbeza. Akhirnya, saya akan mencuba untuk menilai implikasi-implikasi perkembanga-perkembangan inji dengan mencuba membawa teori-estetik, sebagai teori perlu, dalam menjelaskan perubahan ini.

IV – Seni & Revolusi Industri

Ianya sesuatu yang asing sesungguhnya dalam menjangkakan kesensetiviti barometer (meter tekanan udara) kebudayaan sebagai seni itu sendiri terhadap semua dimensi peradaban moden itu tidak dijejaskan oleh transformasi industri masyarakat moden. Apa sebenarnya yang paling mengejutkan ialah bagaimana berkuasanya cara-cara tradisional dalam membuat dan memenarikkan seni yang telah dapat untuk bertahan berterusan tanpa perubahan yang serius. Namun kini perubahan-perubahan itu adalah atas kita, kita dapati ia adalah sukar untuk ditafsirkan dalam terma-terma ketradisionalan dalam menjelaskannya pada kuasa yang dijana nuklear oleh prinsip gerakannya. Industrialisme telah menukar rupa objek seni hanya sebagai i a telah mengubah banda-benda lain daripaemperlihatkan daripada ciptaan manusia. Namun apakah cara-caranya?

Salah satu yang boleh dikatakan kesukaran kecil yang timbul dalam ciri biasa pada objek-objek seni masa lampau, memperlihatkan timbulnya ukuran besar dari fakta bahan-bahan ini yang dihasilkan oleh tukang-tukang mahir yang menggunakan alat-alat tangan yang agak mudah. [5] Seperti objek-objek digabungkan yang mana mutu hasil kerja itu adalah rumit, satu rekan unik untuk objek, dan kepelikan dan kemahalan yang telah hasil daripada kuantiti tenaga buruh besar diperlukan bagi menghasilkan satu pengeluarn kecil. Disebabkan oleh cara pengeluaran mereka , objek-objek seni tradisonal meletakkan sesuatu tanda kemahiran manusia dan kesilapan, mempamerkan apa yang dianggap ketidakaturan,dan menyediakan peluang maksimum untuk tidak dibuat penyelidikan, keputusan-keputusan intuitif dalam proses gaya fesyen mereka. Dan disebabkan objek-objek seni ini dipersembahkan dalam majlis yang pelbagai seperti menyumbang kepada ibadat keagamaan atau perakaman kepada orang dan peristiwa-peristiwa, artis-artis adalah dipaksa untuk menerima keterbatasan-keterbatasan dalam pilihan mereka terhadap bahan subjek, dalam keupayaan mereka untuk mengabstrakkannya, dan macam-macam tindak balas daripada audien yang mereka perlu hadapi. Namun pada masa yang sama meraikan seni halus, ia dikaitkan bersama ritual dan dengan pelbagai bentuk -bentuk penghormatan kemasyarakatan, mendo rong kepada pembangunan satu perbezaan yang jelas antara aktiviti-aktiviti praktikal manusia, yang mana mendesak satu komitmen yang tidak layak untuk utilit, dan aktiviti-aktiviti artistik keseronokan estetik, yang mana telah diasingkan daripada hal ehwal praktikal dana daianngap mereka sendiri nilai inrtinsik. Oleh yang demikian ia membawa kepada pertentangan pendapat yang tajam untuk ditakrifkan antara objek-objek utiliti dan objek-objek keindahan. Objek-objek seni, kemudiannya, adalah dirawat dengan penjagaan khas. Ianya dihargai, diberi penghormatan pada zamannya dan untuk status ia dikurniakan ke atas penaung mereka atau pemilik, an dipelihara sebagai nilai yang terletak keatasnya yang sedia ada dan tetap. Malahan, ini bukan sahaja deskriptif ciri-ciri seni masa lalu; ia membawa tambahan dalam penentuan standard normatif yang mempunyai kuasa. Ia hanyalah ciri-ciri bahawa seni adalah diharapkan untuk memilikinya.

Industrialisme telah mengubah semua ini. Ia telah menjana segenap set bagi ciri-ciri baru yang istimewa terhadap perkara-perkara yang mengelilingi kita, dan sifat-sifat ini telah direfleksikan dalam objek-objek yang muncul keluar dari seni kontemporari. Di dalam meletakkan keunikan objek-objek yang mana mempunyai sebuah struktur rumit yang dihasilkan dalam bilangan yang kecil dan perbelanjaan yang besar, kita kini telah menyeregamkan barang-barang perkilangan dalam kuantiti yang besar mempunyai kesederhanaan reka bentuk dan harga yang ekonomi. Ketidaksamaan, dan kesilapan boleh terjadi, ketepatan yang sempurna dikawal oleh pengiraan yang penuh teliti. Dan di tempat perahgaan objek-objek dihargai pada zamannya dan keadaan kekal, kita menghargai sebaliknya kepada benda-benda yang paling baru itu mampu diperkembangkan dari segi kebolehan pertukaran-pertukaran dan peningkatan-peningkatannya itu.

Seperti ciri-ciri secara tradisional dalam menghasilkan seni, ciri-ciri baru ini juga telah dianggap sebagai pembawaan standard estetik, dan telah melahirkan bahan-bahan baru, objek-objek dan teknik-teknik pengeluaran artistik. Pembebasan seni daripada kepatuhan terhadap ketepatan sejarah dan kesetiaan keagamaaan telah mendorongnya cenderung untuk melakukan pemujaradan, pada masa yang sama integrasinya ke dalam lalu lintas kehidupan harian telah menggantikan objek seni yang disisihkan dengan suatu yang integrasikan melalui fungsiannya ke dalam peraliran kegiatan biasa manusia. Artis-artis bebas dalam menggunakan bahan-bahan dariapda teknologi baru, seperti plastik, akrilik, bahagian-bahagian mesin jentera, bunyi-bunyian elektronik dan getah busa. Mereka menangkat bahan-bahan harian dan situasi-situasi, seperti akhbar, perkakas dapur, pekerjaan di kilang an peringkat pengeluaran secara besar-besaran dalam mana bahagian mesin, dan khemah-khemah teater. Mereka menggunakan bahan-bahan tidak kekal, seperti daun pokok, kertas, cahaya, belon-belon, dan unsur-unsur peradaban masyarakat dihasilkan oleh atau mengambil daripada teknologi baru ini, seperti jaluran dialog lukisan komik dan jalan bising. Mereka meggerudi dan memateri, menitis dan menyimbah, memindahkan serta merekodkan bunyi-bunyian, menyambat pita, dan mengkomposisikan dengan menggunakan komputer.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan