Rabu, 14 Oktober 2015

Analisis Teks: 'Beauty and Islam: Aesthetics in Islamic Art and Architecture'

Oleh: Faizal Sidik


Teks Sains/Teknikal

Bab pertama membincangkan beberapa aspek terhadap konsep keindahan dan ketidakindahan dalam pemikiran dalam Arab klasik, disebut falsafa. Keindahan dan ketidakindahan adalah asas dan elemen sejagat yang terdapat dalam bidang estetik dimana kita mesti melihat ianya dimulakan oleh ahli falsafah Greek iaitu Plato dan Aristotle. Dalam mana-mana konteks budaya, perbincangan tentang estetik akan melibatkan pandangan ini, samada ianya memperkatakan Penciptaan Unggul, alam semulajadi dan seni ia akan  kembali kepada penciptaan manusia. Sejak Zaman Pertengahan, pemikir muslim telah membincangkan, secara langsung atau tidak langsung konsep perduaan pada keindahan dan pertentanganya iaitu ketidakindahan. Hasilnya, estetik mempunyai pengaruh besar terhadap bidang falsafah Arab  klasik  sebagaimana pemikiran Kristian pada Zaman Pertengahan, sebagaimana yang kita tahu ia mempunyai korpus teks yang begitu besar yang ditulis oleh Ilmuan.

Sebelum kita memulakan perbincangan kita, mari kita berpandukan semula pada dua asas karya yang berkaitan dengan estetika medieval yang digunakan sebagai sumber untuk kedua-dua sumber rujukan samada karya asli dan terjemahan: Historia del pensamiento estetico arabe, al-Andalus y la estetica arabe clasica (Sejarah Pemikiran Estetik Arab, Andalus dan Estetika Klasik Arab) oleh Jose Miguel Puerta Vilchez dan Etudes d’esthetique medievale (Pengkajian Estetik Medieval) oleh Edgar de Bruyne. Setiap pengarang ini mempunyai alam cara fikir budaya dan saintifik yang tersendiri, mereka telah berusaha memperlihatkan spektrum yang lebih luas yang seboleh mungkin dalam pelbagai perbincangan estetik yang dibangunkan oleh ahli falsafah, bermula daripada asas dialektik kewujudan tuhan dan penciptaan manusia yang mencabar semua ahli-ahli falsafah tidak kira samada Muslim, Kristian atau Yahudi.  Kedua-dua pengarang ini mendorong cara pandang baru dalam pemikiran sebegini,

Analisis Teks

Petikan Teks:                Valerie Gonzalez, Beauty and Islam: Aesthetics in Islamic Art and                                      Architecture, I.B.Tauris, 2001 , ms 5-6.

Tujuan Teks:                 Himpunan esei yang dibukukan tentang ‘Keindahan dan Islam: Estetika dalam Seni  Islam dan Senibina’ yang meneroka aspek estetik awal Islam yang dibincangkan dalam teori sezaman. Satu usaha dalam memperkenalkan dan membela semula pemikir- pemikir seni Islam pada Zaman Pertengahan seperti Ibnu Sina dan Ibnu Rushd,            

Tujuan Penterjemah:     Penterjemah akan cuba untuk memastikan terjemahan itu mempunyai kekuatan informatif dan setia  seperti karya asal  penulis dan seterusnya menolak kecenderungan untuk menidakkan  jargon. Penterjemah juga akan sedaya upaya untuk menyampaikan makna teks bahasa sumber.

Pembaca dan Latar Teks: Pembaca teks  sasaran adalah pecinta, pengamal dan pengkaji seni terutamanya  yang  meminati seni Islam dan senibina kerana penulis teks banyak             menggunakan istilah bidang. Tahap pelajaran mungkin mereka yang mempunyai ijazah pertama  dalam bidang seni terutamanya mereka yang  mempunyai asas pendidikan seni seperti seni halus, seni reka dan seni bina. Pembaca mungkin mempunyai latar sosial yang sederhana yang mengamalkan cara hidup Islam. Kedua-dua gender lelaki dan perempuan dalam peringkat umur dalam lingkungan 18  hingga 60 tahun. Berpendidikan tinggi sekurang-kurangnya peringkat ijazah   pertama. Mereka yang mempunyai kepakaran dalam sejarah seni terutamanya sejarah seni Islam adalah sasaran pembaca. Teks ini merupakan siri-siri syarahan penulis di Institute of Ismaili Studies,   London ditemui oleh penterjemah sendiri yang diterbit dalam bentuk buku digital.

Mutu karya dan Pertanggungjawban teks : Teks ini ditulis dengan begitu baik dari segi gaya dan                              buah-buah fikiran yang dilontarkan. Penulis bahasa                              sumber juga adalah seorang yang berwibawa dalam                              bidang ini. Hal ini dibuktikan dengan penulis bahasa                              sumber mempunyai kelayakan  Ijazah Sarjana Seni                              Halus daripada School of Fine Arts, Marseille-                                          Luminy (pengkhususan dalam catan) dan Ijazah                              Doktor Falsafah dalam Sains Manusia daripada                              Department of Islamic Studies, University Aix-aie                                                      Provence.


Kaedah Terjemahan Teks

Kaedah terjemahan yang sesuai untuk teks ini seperti yang disarankan oleh Newmark 1994 (1982) adalah pendekatan terjemahan komunikatif. Terjemahan komunikatif berusaha menghasilkan pada pembacanya kesan yang sehampir mungkin seperti yang terdapat pada pembaca asal. Terjemahan komunikatif hanya menumpukan perhatian pada pembaca kedua, yang tidak mengharapkan kesulitan dan kesamaran, dan tidak mengharapkan pindahan unsur asing yang banyak ke dalam budayanya begitu juga ke dalam bahasanya  jika perlu. Tetapi di sini penterjemah masih perlu menghormati bentuk teks bahasa sumber dan bekerja berdasarkan bentuk itu sebagai satu-satunya asas bagi kerjanya. Kaedah komunikatif mesti menekankan ‘semangat’ daripada utusan itu. Terjemahan komunikatif besar kemungkinan lebih lancar, mudah, jelas, lebih langsung, lebih biasa, akur kepada laras tertentu bahasa, cenderung untuk kurang menterjemah, iaitu menggunakan istilah yang lebih umum, menyeluruh dalam petikan-petiakan yang sulit. Fokus terjemahan teks adalah kepada pembaca, pemikiran minda pengarang dan tujuan pengarang asal.


RUJUKAN

      Gonzalez,Valerie.,2000. Beauty and Islam: Aesthetics in Islamic Art and Architecture, I.B.Tauris,
            ms 5-6.

Newmark, P., 1994 [1982]. Pendekatan Penterjemahan, Kuala Lumpur. DBP.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan