Rabu, 29 Januari 2020

Ucapan Pembukaan Pameran 'Still But Live'

Majlis Perasmian Pameran STILL but LIVE
an exhibition of still life painting by members of Malaysia Art Society
Dirasmikan oleh Dato’ Alex Chai

12 Disember 2019 | Khamis | 3.00 pm
Bertempat di Creative Space, MaTiC Kuala Lumpur

Bicara Seni Bersama Kurator dan Pengarca Pameran Lok

Terjemahan Prakata Pengerusi LPSVN Pameran 'Chong Kam Kow: Merentasi Budaya Melintasi Era’


Oleh: Faizal Sidik

Assalamualaikum WBT dan Salam Sejahtera,

Saya dengan rasa berbesar hati ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada seorang pelukis yang sangat dihormati dan disegani dalam bidang seni lukis negara, Dr. Choong Kam Kaw di atas kejayaan beliau mengadakan pameran seni lukis di Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara (LPSVN). Dr. Choong yang berusia 80 tahun merupakan seorang pelukis yang bukan hanya dikenali di negara Malaysia malah seni lukis beliau terkenal dan di terima oleh negara-negara luar.

Pameran seni lukis retrospektif solo yang bertemakan ‘Merentasi Budaya Melintasi Era’ merupakan pameran pertama beliau di galeri LPSVN. Ia adalah salah satu daripada acara pembuka tirai dalam program Tahun Festival Malaysia 2015 atau MyFest 2015. Sebagai seorang pelukis yang berasal dari negeri Perak Darul Ridzuan, sungguh bertuah rasanya keberangkatan DYMM Paduka Seri Sultan Perak Sultan Nazrin, berkenan bercemar duli berangkat hadir selaku tetmu terhormat di-raja, menyerikan lagi majlis perasmian pameran Retrospektif Choong Kam Kaw ‘Merentasi Budaya Melintasi Era’. Terima kasih juga kepada kedua-dua Ahli Lembaga Pengarah BSVN, Prof. Madya Ramlan Abdullah sebagai kurator pameran dan En. Ooi Kok Chuen yang menyumbangkan sebahagian penulisan dalam katalog ini.

Dr. Choong Kam Kaw memulakan kembara seninya sejak akhir 1950-an dan mencipta gaya seninya dengan menggabungkan estetika timur dan barat dalam karya-karyanya. Pelukis ini lebih gemar berkarya mengikut siri disebabkan beliau adalah seorang yang berjiwa ‘pendidik’. Melihat semula karya-karya Dr. Choong yang mempunyai kepelbagaian siri seperti FORMOSA SERIES (1959) yang menggambarkan lanskap, SHAPED CANVAS SERIES (1969) yang lebih kepada bentuk-bentuk minimum dan geometrik dan yang paling awal adalah FIGURE STUDIES SERIES (1968). Melalui siri karya beliau ianya dapat dilihat Dr. Choong cuba berkongsi rasa dengan pencinta seni diantaranya, belaiu pernah menjadi Ketua Jabatan Seni Lukis, Sekolah Antarabangsa United Nations, New York USA (1967-1968), Pensyarah Kanan di Jabatan Seni Halus, Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka, Universiti Teknologi Mara UiTM (1969-1989), Presiden dan CEO Malaysia Institute of Art, MIA (2000-2009).

Saya berharap pameran ini mendapat sambutan daripada ramai pelajar-pelajar dan peminat seni lukis. Semoga pameran Retrospektif Dr. Choong Kam Kaw menjadi salah satu titik persejarahan dalam seni visual di Malaysia yang mana ianya menjadi cerminan dan rujukan kepada generasi yang akan datang.

Syabas dan xie xie ni…


_______________________________________________________________________

Assalamualaikum WBT and Greetings,


My great pleasure to congratulate and thank you to highly respected painter in this countries, Dr. Choong Kam Kow on the success of his exhibition at the National Visual Art Development Board (NVADB). Dr. Choong, aged 80 years old was an artist which not only known in Malaysia in fact his artworks is famous and received by foreign countries.

The solo retrospective art exhibition on the theme ‘Cross Culture Trans Era’ is his first exhibition in gallery of NVAG. It is one of the curtain raiser in Malaysia Year of Festival 2015 program or MyFest 2015. As a painter who came from the state of Perak, it feels very lucky a departure HRH Sultan Nazrin’s, Sultan of Perak, is pleased to present this purifying dust leaving as royal  honourable guest, graced the opening ceremony of Choong Kam Kow Retrospective exhibition ‘Cross Culture Trans Era’. Thanks also to both NVAG Member Board of Directors, Prof. Ramlan Abdullah as curator and Mr. Ooi Kok Chuen who contribute part of the writing in this catalogue.

Dr. Choong Kam Kow started the art journey since the late 1950s and created his artistic style by combining eastern and western aesthetics in his works. These artists prefer to work in the series because he is a spirited as a ‘educators’. Review the works of Dr. Choong  with a diverse series as ‘Formosa Series’ (1959) which describe the landscape, ‘Shaped Canvas Series’ (1969) is more to the minimal and geometric forms and the earliest is ‘Figure Studies Series’ (1968). Through his series works Dr. Choong trying to share the feeling with art lovers, he was the Head of the Department of Art, United Nations International School, New York, USA (1967-1968), Senior Lecturer in the Department Fine Arts, Faculty of Art and Design, University Teknologi Mara (UiTM) (1969-1989), Presiendt and CEO of the  Malaysia Institute of Art, MIA (2000-2009).

I hope this exhibition attracted many students and art lover. Hopefully  retrospective exhibition by Dr. Chong Kam Kow become one of the historiographical point of the visual arts in Malaysia which it become reflection and reference to the future generation.

Pusat Rujukan Seni Asia Tenggara (PUSAT) (Southeast Asia Archive Centre)

Oleh: Faizal Sidik

1.      Latar belakang

Pusat Sumber Balai Seni Lukis Negara pada masa itu ditubuhkan pada tahun 1984 semenjak Balai Seni Lukis Negara berpindah daripada bangunan awalnya di Pusat Pelancongan Malaysia (MATIC) ke Hotel Majestic di Jalan Sultan Hishamuddin, Kuala Lumpur yang berhadapan dengan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Pusat Sumber ini pada awalnya berperanan sebagai perpustakaan untuk menyimpan buku, akhbar, majalah, katalog, risalah dan fail-fail pelukis Malaysia dalam memberi khidmat kepada kakitangan membuat rujukan dan penyelidikan. 

Bagi mendepani perkembangan era digital pada hari ini, Pusat Sumber (Pusat Rujukan Seni Negara) berhadapan dengan informasi maklumat tanpa sempadan yang semakin mencabar dan serba pantas. Pusat Sumber kini bukan sahaja perlu memberi kepuasan kepada kakitangan Balai Seni Negara tetapi juga masyarakt luar sebagai pelanggannga. Untuk mendepani cabaran ini capaian maklumat seni yang berada di sini perlu terkini dan mudah dicapai oleh sesiapa sahaja yang datang ke Balai Seni Negara.

2.      Pusat Rujukan Seni Asia Tenggara (PUSAT)

Melangkah dekad 2020 selaras dengan perkembangan semasa Pusat Sumber ini perlu dinaiktarafkan dari segi penggunaan teknologi digital dalam pengurusan dan pengaksesan maklumat penyelidikan dan dokumentasi seni. Selaras dengan hasrat untuk menjadikan Balai Seni Negara sebagai sebuah institusi seni utama negara di Asia Tenggara dalam tempoh 10 tahun akan datang unit ini perlu dinaiktaraf dan dijenamakan semula sebagai Pusat Rujukan Seni Asia Tenggara (PUSAT) atau Southeast Asia Archive Centre.

Pusat Rujukan Seni Asia Tenggara  (PUSAT) adalah sebuah pusat penyelidikan dan dokumentasi seni lukis Malaysia dan Asia Tenggara yang di bawah Lembaga Pembangunan Seni Visual Negara. Pusat ini juga berperanan dalam menjadi sebuah pusat sehenti atau hab seni seni yang ulung dalam membina dan mempromosikan seni tradisional, moden dan kontemporari di rantau ini. Pusat ini menghimpunkan risalah, katalog, buku, jurnal, buletin, majalah secara cetakan dan digital yang memokuskan kepada seni tradisi, moden dan kontemporari Asia Tenggara. Disamping itu pusat ini juga menjadikan program-program wacana dan penerbitan sebagai satu cara untuk menghubungkannya kepada khalayak sasaran seperti pelajar, penyelidik, penulis, pelukis dalam memperbanyakkan lagi khazanah ilmu seni di rantau ini.

3.      Objektif
i.                    Menjadikan Balai Seni Negara sebagai pusat penyelidikan dan dokumentasi yang utama di Asia Tenggara
ii.                  Menyediakan kemudahan capaian bahan-bahan persuratan seni.
iii.                Memberikan prasarana lengkap dalam membuat rujukan pelukis-pelukis di Asia Tenggara
iv.                Menjadi pusat kepustaakaan seni yang terulung di Asia Tenggara

4.      Fungsi
i.                    Memperoleh dan memulihara kepustakaan Asia Tenggara selengkap mungkin dengan pengkhususan kepada bidang seni visual.
ii.                  Menjadi pusat rujukan seni Asia Tenggara yang mesra dan mudah dicapai melalui teknologi masa kini.
iii.                Menyumbang kepada masyarakat Malaysia dan Asia Tenggara amnya kepada sebuah masyarakat yang berilmu dan berpengetahuan seni.5.      Pengisian Program
i.                    Wacana Seni Asia Tenggara
ii.                  Dialog Seni Serantau
iii.                Penerbitan Buku
iv.                Penerbitan Jurnal
v.                  Audio siar (podcast iaitu siri episod yang mengandungi fail audio/video digital)

6.      Sinopsis Pengisian Program Tahunan
1.      Wacana Seni Asia Tenggara
Program ini merupakan sebuah program syarahan dua bulan sekali yang diadakan di auditorium dengan menjemput sarjana dan ahli akademi serantau untuk membicara seorang pelukis seni moden atau kontemporari seperti Aminuddin TH Siregar dari Universitas Teknologi Bandung, Indonesia (Sojojono), Abraham Ambo Garcia Jr dari Ateneo de Davao University, Filipina (Taladang Artist), Ark Fongsamut dari Bangkok University Gallery, Thailand (Rirkit Taravinaja), Seng Yu Jin dari La Salle College, Singapura (Cheong Soo Pieng), Fuad Arif dari Universiti Teknologi Mara (Redza Piyadasa) dan Misouda Heuangsoukkhoun dari Laos (Marisa Darasavath)

2.      Dialog Seni Serantau
Program ini merupakan program perkongsian dan bicara seni 3 bulan sekali oleh pemain-pemain seni di Asia Tenggara yang terdiri daripada pelukis, galeri, kurator dan kolektor seperti Heri Dono (Indonesia), Tran Loung (Vietnam), Khai Hori (Singapura) dan Aye Ko (Myanmar).


3.      Penerbitan buku
PUSAT mensasarkan untuk menerbitkan semula penulisan-penulisan terpilih dan pernting dalam membicarakan seni Asia Tenggara. Buku bersiri dwibahasa dengan tajuk Himpunan Penulisan Terpilih (Companion Selected Writing) penulis yang berada di dalam senarai PUSAT adalah seperti Syed Ahmad Jamal, Redza Piyadasa (Malaysia), Jim Supangat (Indonesia), Apinan Poshiananda (Thailand) dan Patrick Flores (Filipina).


4.      Penerbitan jurnal
Pusat Rujukan Seni Asia Tenggara mensasarkan untuk menerbitkan sebuah sebuah jurnal dwibahasa yang dinamakan Jurnal PUSAT yang menghimpunkan penulisan-penulisan akademi oleh penulis-penulis seni di Asia Tenggara.

5.      Audio siar (podcast)
Program ini mensasarkan 12 siri episod dalam setahun, audio siar atau podcast yang mengandungi fail audio/video digital melalui temuramah dengan 12 pengkarya yang berkarya dalam medium yang berbeza samada catan, arca, instalasi, fotografi, media baru dan lain-lain. Hasil daripada rakaman ini akan dimuat naik ke dalam soundcloud iaitu sebuah pengkalan audio bagi mendekatkan khalayak awam denga isu-isu yang diketengahkan oleh seniman dalam pengkaryaan
7.      Kemudahan yang ditawarkan
i.                    Fail pelukis Malaysia
ii.                  Fail pelukis Asia Tenggara
iii.                Fail Digital pelukis Malaysia dan Asia Tenggara
iv.                Video pameran di Balai Seni Negara
v.                  Video temuramah pelukis
vi.                Capaian internet
vii.              Penggunaan mesin fotostat
viii.            DVD, Audio,
ix.                Alat pandang dengar (fon telinga, AR,VR)
x.                  Bahan rujukan bercetak (buku, jurnal, majalah, brosur)
xi.                Bahan rujukan digital (pdf, ebook, ejurnal)
xii.              Keratan akhbar digital  pameran seni

8.      Capaian Maklumat dalam talian (digital)
i.                    Laporan berita seni Malaysia dan Asia Tenggara
ii.                  Keratan akhbar
iii.                Kalender peristiwa pameran, lelongan, expo, festival, biennale seni
iv.                Laporan perangkaan dan ramalan acara seni
v.                  Ucapan peristiwa seni
vi.                Direktori

9.      Koleksi
i.                    Monograf
ii.                  Majalah/Jurnal
iii.                Kertas Kerja
iv.                Audio Visual
v.                  Koleksi Khas (buku nadir, tesis/disertasi, koleksi peribadi cth: Syed Ahmad Jamal)


Selasa, 28 Januari 2020

Ucapan dan Teks Ucapan Kurator Majlis Perasmian Pameran 'Aznan Omar: Manusia dan Gajet'


TEKS UCAPAN KURATOR
MAJLIS PAMERAN AZNAN OMAR: MANUSIA DAN GAJET
OLEH FAIZAL SIDIK
KURATOR, BALAI SENI NEGARA
5 MAC 2019 (SELASA)
3.00 PETANG

YBrs Puan Faridah Hanim Abdul Wahab­­
Ketua Kurator Kanan Seksyen Perkhidmatan Pameran
Balai Seni Negara

Pensyarah dan bekas pensyarah UITM Perak kampus Seri Iskandar


Pelukis yang diraikan

Rakan-rakan kurator dan pelukis

Wakil-wakil Media

Dif Dif Jemputan 
Tan Sri /Puan Sri /Dato Dato/Datin datin

Hadirin sekalian,


     Alhamdullilah, syukur kepada Allah kerana pada hari ini kita dapat berkumpul di Balai Seni Negara bagi meraikan dan menyaksikan pameran ini .. Balai Seni Negara, mengalu-alukan kehadiran semua tetamu ke majlis pembukaan  pameran solo arca ‘Aznan Omar: Manusia dan Gajet’. Tahniah juga diucapkan kepada pelukis yang kita raikan pada hari ini iaitu pengarca dan juga pendidik En. Aznan Omar.

Balai Seni Negara telah menyediakan ruang dan peluang kepada pelukis-pelukis muda iaitu Pusat Kreatif atau Creative Space. Balai Seni Negara melihat Pusat Kreatif ini sebagai hab seni dan landasan untuk pelukis-pelukis  seperti Aznan Omar, mengembangkan potensi seni dan ekonomi. Inisiatif yang disediakan ini diharap dapat membantu pelukis muda Malaysia mengembangkan karier seni mereka. Secara tidak langsung dapat memperbanyakkan lagi pameran seni arca dan mempromosikan seni arca mereka kepada pihak swasta dan  korporat di bangunan-bangunan mereka.

Hadirin sekalian,

Kehadiran internet atau world wide web (singkatan www) system jaringan-jaringan yang menghubungkan antara satu sama lain seperti jaring pada sarang labah-labah telah memacu perkembangan teknologi perhubungan pada hari ini dan pada masa yang sama telah mengubah persekitaran kehidupan manusia. Pembinaan enjin carian yang terawal seperti Internet Explorer, Yahoo, Mozilla Firefox dan yang popular pada hari ini Google telah membuka era baru maklumat kini berada dihujung jari dengan adanya kabel internet di pejabat dan rumah. Capaian terkini melalui wifi atau internet tanpa wayar manusia kini boleh berkomunikasi walau dimana sahaja mereka berada di atas kapal laut, kapal terbang di udara atau di kutub utara sekalipun manusia masih boleh berhubung.

Bidang seni dan rekaan juga tidak terlepas daripada terbias dengan fenomena baru yang menyerang masyarakat dunia pada hari ini. Seniman hidup di dalam masyarakat, persekitaran masyarkatlah yang menjadi inspirasi mereka dalam menghasilkan bentukan yang mewakili masyarakatnya. Aznan Omar bukanlah nama baru dalam pengarcaan, pameran solo kedua beliau di Pusat Kreatif, Balai Seni Negara yang bertajuk ‘Manusia dan Gajet­­­’ adalah refleksi pelukis terhadap fenomena gaya hidup digital masyarakat kita pada hari ini. Karya ini boleh dianggap kritikan sinis beliau terhadap kegilaan masyarakat kita pada hari ini terhadap penggunaan telefon mudah alih sebagai interaksi sosial.
Hadirin sekalian,

Sebanyak 22 buah karya yang telah dipilih dalam pameran ini iaitu 11 buah arca dan 11 arca dinding. Dalam ‘Non Face To Face’ (2017) kelihatan sekumpulan figura duduk di dalam kumpulan namun tidak memandang antara satu sama lain. Manakala di bahagian kepada tersebut kelihatan ikon media sosial seperti facebook, whatapp, twitter, wechat dan lain-lain. Kemahiran Aznan Omar dalam membentuk figura dengan menggunakan kepingan aluminium memperlihatkan karya-karyanya arca berdiri sendiri (free standing) yang dihasilkan dalam pelbagai variasi kedudukan dan pada masa yang sama telah menyelesaikan permasalahan tapak arca.

Dalam karya interaksi ‘Interaksi Bawah Meja’ (2018) yang menggunakan bahan kepingan aluminium misalnya lapan figura yang sedang duduk di dalam meja bulat namun masing –masing dengan aktiviti masing-masing menggunakan telefon pintar. Kelihatan minda iaitu dibahagian kepada figura tersebut ikon-ikon yang terdapat di dalam media sosial seperti tanda suka (liked) dan bersembang (chat).

Kesimpulannya, karya-karya  Aznan Omar boleh dikatakan telah memberi sumbangan terhadap penggunaan bahan seperti aluminum dalam perkembangan seni arca di Malaysia. Isu yang dibawa oleh beliau terhadap perilaku pengguna media sosial di kalangan masyarakat kita pada hari ini adalah komentar sosial-budaya terhadap masyarakat yang telah menghakis perhubungan dengan manusia. Dalam kata lain pelukis mengajak kita untuk bermuhasabah dengan melihat ke dalam diri kita sendiri.
Sekian, Terima kasih

Prakata ‘C.N. Liew: beyond The Border’

                                                             Oleh: Faizal Sidik


Pusat Kreatif pada sejarahnya telah wujud sejak tahun 1984 lagi di Balai Seni Lukis Negara, Jalan Sultan Hishamuddin. Pada awalnya hanya terdapat hanya sebuah ruang Pusat Kreatif yang berperanan bagi mengadakan pameran-pameran sementara oleh pelukis dari dalam dan luar negeri.
Kini Balai Seni Negara mempunyai tiga ruang Pusat Kreatif (Creative Space) yang bertujuan memeriahkan lagi pameran-pameran yang diadakan di galeri-galeri utama. Antara ruang-ruang ini adalah Galeri Potret Negara, Lobi Pentadbiran dan Pusat Pelancongan Malaysia (Matic).

Selain Pusat Kreatif ini diwujudkan adalah untuk mencungkil bakat-bakat baru seni yang berpotensi untuk dikedepankan, memberi peluang kepada pelukis-pelukis muda berpameran dan memacu kegiatan berpameran di tanahair.

Bagi menjayakan hasrat di atas  Pusat Kreatif menjalinkan kerjasama pintar dengan pihak luar misalnya dengan program Inisiatif Penajaan Swasta (Private Financial Initiative atau PFI) dengan galeri-galeri persendirian, agensi kementerian dan juga badan korporat dalam menyokong pameran yang akan diadakan.

Tahniah buat pelukis C.N. Liew dengan pameran solo dakwat kontemporari (contemporary ink) beliau yang bertajuk ‘Beyond The Border’ yang diadakan pada 17 Januari sehingga 8 Mac 2020 di Pusat Kreatif, Galeri Potret Negara. Tahniah juga kepada galeri June Contemporary atas usaha kerjasama untuk pameran ini. Semoga usaha iniasiatif penajaan swasta ini merancakkan lagi perkembangan seni lukis Malaysia di Asia Tenggara.

Sekian.


Prakata 'Lok: Raja Shahriman Raja Aziddin'

                                                             Oleh: Faizal Sidik

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada pengarca Raja Shahriman Raja Aziddin di atas kelahiran karya-karya dalam siri Lok ini. Pameran ini merupakan sebuah pameran solo beliau yang ke-9 sepanjang 30 tahun berkarier sebagai pengarca sepenuh masa. Syabas juga diberikan kepada geleri Pelita Hati sebagai penganjur bersama dalam program rakan strategik yang dinamakan sebagai inisiatif swasta dalam membawa dan berkongsi pameran luar ini diadakan di Balai Seni Negara.

Hubungan tradisi dengan moden yang dibawa pengarca ini adalah salah satu manifestasi seni tiga dimensi yang bermain dengan ruang sebenar, penglihatan secara langsung dan membangkitkan sentuhan. Balai Seni Negara sejak awal penubuhannya telah  mula mempamerkan karya-karya arca seperti ‘5 Singapore Sculptor’ (1968), ‘Henry Moore’ (1968), ‘Rodin and His Contemporary’ (1969), ‘Tradisional Malay Carving in Wood’ (1971), ’45 Arcawan dari Amerika’(1974), ‘Seni Arca Moden di Malaysia’ (1976), Ramlan Abdullah: Anugerah Seni Zain Azraai (2001), ‘Nafas:Raja Shahriman Raja Aziddin dan Chin Wan Kee: Sculpturing Is Meditative’ (2017).

Pada tahun 2019 sebanyak 3 buah pameran arca lagi dianjurkan oleh Balai Seni Negara misalnya pameran ‘Aznan Omar: Manusia dan Gajet’, ‘Minta Perhatian: Arca Koleksi Balai Seni Negara’ (2019) dan pameran ‘International Marble Art Camp  (IMAC)’ yang telah diadakan di Balai Seni Negara Langkawi sempena pra KUL Bienalle 2020 sebagai tapak taman geologi warisan dunia.

Tahniah sekali lagi kepada pengarca dan kumpulan kuratorial yang menjayakan pameran solo ‘Lok: Raja Shahriman Raja Aziddin’. Semoga pameran arca yang berteraskan kesenian dan kebudayaan tradisional Alam Melayu ini terus subur berkembang dan menjadi tema pilihan kepada seniman kita di masa akan datang.